Obchodné podmienky

Objednávka

1. Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho písomnou formou: zakúpením zálohy na spracovanie inklúzie v eshope stránky mamilatte, alebo e-mailom a internetovou komunikáciou pomocou správ cez messenger Facebook stránky Mamilatte. 
Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov a je chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku.
 
2. Pri každej objednávke musí kupujúci - uviesť meno a priezvisko, poštovú adresu, telefónne číslo a e-mail. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe, s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru. 

3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci sa skontaktuje s kupujúcim, overí objednávku a oznámi možnú dodaciu dobu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná a je povinný odoslať inklúzie na spracovanie najneskôr do 14 dní, aby mohla byť zaručená kontinuita spracovávania objednávky a tým aj dodacia doba uvedená na stránke. Pri darčekovej poukážke, ktorá je voľne prístupná na www.mamilatte.sk, vzniká obchodný vzťah dňom doručenia faktúry. 

4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku do 14 dní, pripadne do dňa, kým predávajúci neobdrží inklúzie na spracovanie. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (správou, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

I. Dodacie lehoty

1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky bude vždy oznámený spotrebiteľovi vopred a sú tiež uvedené na stránke v sekcii Doba dodania.

2.Vo výnimočných prípadoch sa môže dodacia doba predĺžiť - najmä keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, alebo zlatník, ktorý tvorí lôžka na šperky nedodrží dohodnutú dodaciu dobu, prípadne sa vyskytne iná neočakávaná prekážka. 

II. Cena, platobné podmienky a prepravné

1. Cena produktu sa skladá z 2 položiek - z ceny pečatenia inklúzie (táto je stanovená cenníkom predávajúceho v sekcii Cenník pečatenia) a ceny lôžka ( táto je stanovená cenníkom predávajúceho v sekcii Galéria - cenník komponentov). Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

2. Spotrebiteľ uhrádza platbu dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

3. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.

4. Spôsob dopravy - doprava sa realizuje výlučne slovenskou poštou. Formu dopravy si volí spotrebiteľ sám. Dostupné formy dopravy sú uvedené v sekcii Doprava a platba

III. Preberanie tovaru

1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar na dobierku. 

2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so slovenskou poštou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

IV. Odstúpenie od zmluvy

1. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku do maximálne 14 dní od objednania, najneskôr však do dňa, kým predávajúci neobdrží inklúzie na spracovanie. Ak predávajúci obdržal inklúzie, storno objednávky už nie je možné. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (správou, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.
2. Neskoršie odstúpenie od zmluvy vzhľadom na osobný charakter produktu, ktorý je tvorený na mieru, nie je možné. 

3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná

V. Záruka, reklamácia a servis

1. Záručná doba na komponenty je zo zákona 24 mesiacov. Počas tejto doby uchovávam bezplatne aj nespotrebované spracované mliečko na účely opravy. Nespotrebované spracované mliečko, ktoré vystalo z výroby šperku, sa stáva výlučným majetkom MamiLatte a archivuje sa po dobu 2 rokov na účely doobjednania šperku a prípadnej opravy šperku. 

2. Záruka zaniká nesprávnym používaním a nedodržiavaním zásad starostlivosti, ktoré sú uvedené na tejto stránke. Upozornenie na potrebu dodržiavať zásady starostlivosti sú priložené formou kartičky aj ku šperku. 

3. Keďže ide o ručnú prácu, reklamácie na malé nedokonalosti výrobku nie sú akceptované - ide najmä o malé nedokonalosti do 1-2 mm - bublinky, prachové čiastočky v živici, farebné odchýlky od produktovej fotky (keďže farby sú ručne namiešavané z pigmentov) jemné odchýlky v dizajne šperku - najmä, ak boli urobené kvôli zmene veľkosti, hrúbky lôžka atď. Keďže sa jedná o ručnú prácu, fotky na stránke majú iba ilustračný charakter a neznázorňujú presný výsledok objednaného šperku. 

4. Reklamácia sa podáva písomnou formou oznámením predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

VI. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

2Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

DODATOK

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 9.1.2023